19 - 25 Oct 2013
7:30 pm - 11:30 pm
Teatru Salesjan
article-image-mejtinbanner

Il-Mejtin ma jħallsux Taxxi

Peppino hu ragel mizzewweg lil Carmen; il-hin kollu jilletika ma’ martu u specjalment mal-kunjata Filomena,  li l-unika skop f’hajjtha hu li ggelled lil Carmen minn ma’ Peppino.

Dawn kienu joqoghdu f’appartament fqir peress li l-flus dejjem kienu problema ghal Peppino, minbarra l-fatt li kellu jmantni lill-kunjata wkoll. Peppino flimkien ma’ martu u l-kunjata kienu joqoghdu Malta,  izda hu kien twieled go rahal zghir f’Kalabrija,  l-Italja. Kull darba li kien jigi bzonn certifikat tat-twelid kien jibghat ghalih minghand r-registratur pubbliku ta’ rahal twelidu.

Darba minnhom minflok ircieva c-certifikat tat-twelid, ircieva c-certifikat tal-mewt tieghu. Peppino ipprofitta ruhu u ried lil kulhadd isir jaf li hu mejjet sabiex ma jhallasx id-dejn li kellu, kif ukoll biex jehles minn martu u l-kunjata. Dawn min-naha taghhom ma ridux joqoghdu ghal dan u baghtu lil Peppino sabiex jikkjarifika dan l-izball mar-registratur pubbliku ta’ rahal twelidu. Izda malli wasal hemm sab sorpriza tistennieh…

Produced by Atturi Salesjani
Directed by Paul Vella
Written by Nicola Manzari
 Source link: www.teatrusalesjan.com/Performances/Il+Mejtin+ma+jhallsux+Taxxi/2

Loading Map....